วิธีการขอ ไฟฟ้าเกษตร พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม

วิธีการขอไฟฟ้า ลงพื้นที่การเกษตรมีดังนี้

1.มีบ้านเลขที่ มีที่พักพร้อมห้องน้ำ ถ่ายรูปที่พักและห้องน้ำ เพื่อขอบ้านเลขที่ โดยต้องมีบ้านที่ต้องการ ใช้ไฟฟ้าร่วมกันมากกว่า 3 หลังขึ้นไป

2.ทำเอกสารที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะให้ กรอกเอกสารเพื่อรับรอง ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน ของเรา และเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

3.ทำเอกสารที่ การไฟฟ้าในท้องที่ นำเอกสารที่ได้ทั้งหมดไป ขอใช้ไฟฟ้า

รวมเตรียมเอกสาร ที่ต้องเตรียม

1.สำเนา ทะเบียนบ้าน

2.สำเนา โฉนดที่ดิน

3.สำเนา บัตรประชาชน

4. เอกสารต่างๆ ตามหลัเกณฑ์ด้านล่าง

หลักเกณฑ์ ในการขอไฟฟ้าเกษตร

1.ได้รับการรับรองจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าไม่ได้เป็นเขต หวง ห้ า ม ของทางราชการ

2.การสัญจร เข้าออกง่าย สามารถติดตั้งเสาไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า ได้ง่าย

3.มีหนังสือรับรองจาก ว่าผู้ขอใช้ ต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

4.ต้องระบุแหล่งน้ำให้แน่ชัดว่า ในพื้นที่การเกษตรที่ตั้งอยู่นั้น จะใช้น้ำจากไหน เช่น คลองชลประทาน เป็นต้น

5.มีเอกสารสิทธิ์ ในการครอบครองตาม กฎหมาย

6.สามารถ ขอใช้ไฟได้ไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 คน

7.ค่าใช้จ่าย ในการขยายเขต เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับ ข้อมูลดีดี ถ้าผู้ใดสนใจก็ลองปรึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้บ้านท่านได้เลยครับ

เรียบเรียง me-panya