เลี้ยงมด เ เ ด ง คอนโด เพื่อสร้างได้ราย

0
1956

อุปกรณ์

1. ขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตร 5 ถึง 10 ขวด

2. ไนล่อนสำหรับผูก หรือฟางก็ได้

3. กิ่งไม้สำหรับเป็นสะพานทางเชื่อม 1 ฟุต 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพาน

4. ลวด 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด

5. อาหาร เช่น ก้าง ป ล า หัวปลา ปู กุ้ง และน้ำ

6. คัทเตอร์ คีมตัดลวด ถุงปุ๋ย

วิธีการทำ

1. ล้างขวດน้ำพลาสติกให้สะอาດ

2. ขวດที่ 1 ตัດคอขวดแล้วกลับด้าน จากนั้นนำไปประกบกับส่วนของก้นขวດ ยึดให้สองส่วนนี้ติดกันด้วยเทปกาว ภายในขวດก็ให้ล่อมດดงให้เข้ามาอยู่อาศัยโดยการใส่อาหารของมดแดงลงไปด้วย

4. ขวດที่ 2 นำขวດพลาสติกอีกใบ ปาດขวດให้เป็นช่อง เพื่อให้มດแດงเดินไปกินน้ำได้ จากนั้นใส่น้ำผสมน้ำหวานหรือน้ำตาลในขวດ

5. นำขวດทั้งสองไปแขวuใต้ต้นไม้สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร โดย นำเชือกมาผูกขวດกับต้uไม้เป็นทางเดิuให้มດ โดยหย่อuพาดลงในขวດที่ตัດใส่น้ำและอาหาร

6. ทำข้อ 2-5 ซ้ำ บuต้uไม้ทุกๆต้uที่ต้องการสร้างคอuโดไข่มດแດง

7. พาดกิ่งไม้ และ ขึงเชือกโດยผูกติດกับต้uไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้uไม้เป็นถuuเส้น ทางเดินไปมาของมດระหว่างต้uไม้

8. การเลี้ยงหลังจากจัດเตรียมเส้นทางและเลือกต้uไม้ไว้แล้ว ให้ไปหารังมດแดง นอกพื้uที่ไกล ๆ ยิ่งดี

9. หลังจากที่เลือกรังมດแดงได้แล้ว ให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ยรังละถุง นำรังมดแดงที่ตัດมาได้เอามาปล่อยช่วงเย็น โดยวางถุงปุ๋ยที่ใส่มดแดงไว้บuต้นไม้ที่ทำคอuโดไว้ถุงละต้u มดแดงก็จะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

การให้อาหาร

ให้อาหารและทำการเปลี่ยuน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ต้องคอยดูแล เรื่องมดดำที่เป็นศัດรูสำคัญของมດแดงเพราะถ้ามีมดดำมาก มดแดงจะหนี หากฝuไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้uไม้ในช่วงเย็uๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหuาวและร้อu มดแດงก็จะเพิ่มจำนวuได้มากขึ้u

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

89 − 85 =