การเกษตรแบบผสมผสาน มีข้อดีคืออะไร

0
965

การกษตร แบบผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มี การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด จะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม

โดยการทำ การเกษตรหลากหลายแบบ และต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

รูปแบบการเกษตรผสมผสาน ช่วยป้องกันความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่าย หรือที่เรียกว่ารายได้ เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทำให้รายได้ครัวเรือนมาจากหลายกิจกรรม จึงทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ

จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลๅ ไว้บริโภคในครัวเรือน และใช้ประโยชน์จากทรัพยๅกร ของเหลือใช้ภายในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อเกิดผลผลิตจากกิจกรรมที่หลากหลาย ต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ให้เพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อดี-เกษตรผสมผสาน

1.ลด ความ เสียง จากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ

2.ลด ความ เสียง จากความผันแปรของราคาผลผลิต

3.เพิ่มรายได้ และกระจายรายได้ ตลอดปี

4.เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง

5.มีอาหารเพียงพอ ภายในครัวเรือน

6.ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

เรียบเรียงโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

23 − 14 =