ทำไมต้อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำแล้วดีอย่างไร?

0
2237

ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีของการใช้น้ำ และการบริหารการทำการเกษตรแผนใหม่ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำริขึ้น และพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไข ปั ญ ห า เกษตรก รรรม

หลักการสำคัญ และแนวคิดของทฤษฎีใหม่

ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัดทั้งนี้ ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่นมีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ทำนา 5 ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี หลักสำคัญของทฤษฎี ต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ กำหนดการแบ่งพื้นที่อัตรา 30-30-30-10 ใน 15 ไร่ คือ

1.30 คือ สระน้ำ 3 ไร่ ลึ ก 4 เมตร

2.30 คือ ทำนา 5 ไร่

3.30 คือ ปลูกพืชไร่และพืชสวน 5 ไร่

4. 10 คือ ที่ยู่อาศัย และอื่นๆ 2 ไร่

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่

1. ให้ประชาชนพออยู่ พอกิน สมควรในระดับที่ประหยัด ไม่อด และเลี้ยงตนเองได้

2. ในหน้าแล้ง มีน้ำน้อยก็สามารถ เอาน้ำที่เก็บไว้ในสระ มาปลูกพืชผักต่างๆ ได้ แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ โดยไม่ต้องพึ่งชลประทาน

3. ในปีที่ฝนตก ตามฤดูกาล โดยมีน้ำดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ สามารถสร้างรายได้ ให้ร่ำรวยขึ้นได้

4. ในกรณีที่เกิด อุ ท กภั ย สามารถช่วยตัวเองได้ ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย

เรียบเรียง me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 5 =