การทำเกษตร แบบผสมผสาน มีข้อดีอย่างไรบ้าง

0
32

เกษตร แบบผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มี การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด จะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม

โดยการทำการเกษตรหลากหลาย กิจกรรมนั่นต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

รูปแบบการเกษตรผสมผสาน ช่วยสร้างเกาะป้องกันความไม่แน่นอนของรายได้ เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทำให้รายได้ครัวเรือนมาจากหลายกิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง รวมทั้งลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอก

เกษตรกรสั่งสมกระบวนการเรียนรู้ จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ตรงความต้องการในครัวเรือน มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปล า ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเหลือใช้ภายในพื้นที่

ทั้งนี้ เมื่อเกิดผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อดี-เกษตรผสมผสาน

1.ลดความเสียง จากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ

2.ลดความเสียง จากความผันแปรของราคาผลผลิต

3.ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ตลอดปี

4.ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมต่าง

5. ช่วยให้เกษตรกร มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน

6.ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

เนื้อหาโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 1