เพาะเห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง สร้างรายได้ แบบละเอียด

0
478

เห็ดกระด้ า งหรือเห็ดลม

เป็นเห็ดพื้นเมืองที่มีรสชาติดี เป็นเห็ดมีครีบที่มีหมวดดอกขนาดใหญ่ กว้าง 5–12 เซนติเมตร ก้านสั้น 1 – 2 เซนติเมตร สีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนดำ ในธรรมชาติ มักพบบนขอนไม้ล้มในตระกูลเต็งรังหรือไม้ใบกว้าง ดอกเห็ดอาจเกิดขึ้นเดี่ยวๆ หรือขั้นซ้อนกันบนขอนไม้ มักพบเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนหรือฤดูฝนต่อฤดูหนาว ที่อากาศกลางวันและกลางคืน อุณหภูมิต่างกันมากๆ เห็ดชนิดนี้ ดอกอ่อนจะนิ่ม เมื่อแก่จะเหนียวและแข็ง จึง สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานข้ามปี เวลาจะนำมาปรุงอาหารก็นำไปแช่น้ำให้คืนสภาพ เหมือนเห็ดหูห นู เป็นเห็ดที่มี รสหวานกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ ในตระกูลเดียวกัน ดอกอ่อนนำไปแกงซุปหรือลาบให้ความรู้สึกในการรับประทานคล้ายเ นื้ อสั ต ว์ คือกรุบเหนียว ลื่นลิ้น จึงเป็นที่นิยมรับประทานของคน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ๆ เป็นแหล่งผลิตด้วย ราคาของเห็ดกระด้ า งค่อนข้างสูง กว่าเห็ดพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ตกกิโลกรัมละ 80-200 บาท แล้วแต่ฤดูกาล เกษตรกรบางรายสามารถทำรายได้สูงกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

วัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดที่สำคัญ

1.หัวเ ชื้ อเห็ดบด

2.ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนได้แก่ ไม้ย างพารา

3.อาหารเสริมได้แก่ รำละเอียด ปูนขาว ยิปซัม ดีเกลือ เกลือแร่ ซึ่งใช้ผสมตามสูตร

4.ถุงพลาสติก ย างรัด สำลี ตะเกียบแอลกอฮอร์สำหรับฆ่าเชื้อ คอขวดพลาสติกและจุกประหยัด และสำลี

5.แอลกอฮอร์สำหรับฆ่ าเ ชื้ อแอลกอฮอร์สำหรับจุดไฟ

6.หม้อนึ่งฆ่ าเ ชื้ อ

7.โรงเรือนสถานที่ใช้บ่มก้อนเ ชื้ อเห็ด

8.โรงเรือนสถานที่ ที่ใช้เปิดดอกเห็ดเพื่อผลิตเห็ด

การทำถุงก้อนเ ชื้ อ

ควรเริ่มในเดือนกุมภาพั น ธ์ที่สุด เพื่อให้ทันช่วงที่อุณหาภูมิเหมาะสมกับการเจริญเติมโตของเห็ดบด การทำถุงก้อนเ ชื้ อจะใช้ขี้เลื่อยย า งพาราเป็นวัสดุเพราะ โดยใช้วัสดุอาหารอื่นๆผสมตามสูตร ดังนี้

1. ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม

2.รำละเอียด 7.5 กิโลกรัม

3.ปลายข้าว 1 กิโลกรัม

4.ปูนขาว 2 กิโลกรัม

5.ยิปซัม 0.5 กิโลกรัม

6. ดีเกลือ 0.2 กิโลกีัม

7.ความชื้น (น้ำ) 65-70 %

8.ภูไมท์ 2-4 กิโลกรัม

ภูไมท์หรือกลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟ จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีความพรุน โปร่ง คล้ายกับโครงสร้างของฟองน้ำ ทำให้มีความสามารถในการกรอง ดักและจับตรึงแร่ธาตุ ก๊าซต่างๆ ได้ค่อนข้างดี ดังนั้น เมื่อนำไปใส่ให้แก่ต้นไม้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้หรือตามความพอดีกับความต้องการของพืช ก็จะทำให้พืชสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทาน มีความแข็งแกร่ง กระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยจับตรึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชเพื่อไม่ให้สูญเสียได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เพราะแร่ธาตุอาหารต่างๆ

วิธีบรรจุและครึ่งก้อนเ ชื้ อ

1.บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนความร้อนกดให้แน่น ประมาน2/3ของถุง

2.รวบปากถุง สามคอขวดพลาสติก พับปากถุงลงดึงให้ตึง จากนั้นใช้จุกย างประหยัดอุดลงไป

3.นำไปนึ่งหรือฆ่ าเ ชื้ อ ในอุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียสสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ซม. จากนั้นทิ้งให้แห้ง

4.นำถุงก้อนเ ชื้ อที่นึ่งฆ่ าเ ชื้ อแล้ว มาใส่เ ชื้ อจากหัวเห็ดที่เตรียมไว้ โดยทั่วไปจะเลี้ยงในเ ม ล็ ดข้าวฟาง จากนั้นใช้ไม้หรือแท่งเหล็กที่ แข็งจ่มในแอลกอฮอล์ แล้วเ ขี่ ยให้เ ม ล็ ดข้าวฟางแตกตัวออกจากกัน จากนั้นก็หยอดหัวเ ชื้ อเห็ดลงในถุงก้อนเ ชื้ อเห็ด โดยปฏิบัติในพื้นที่ที่สะอาด ป้องกันการป นเ ปื้ อ นของเ ชื้ อโ ร คและแ ม ล ง

5.นำไปวางไว้ในโรงเรือนหรือสถานที่สำหรับเพาะเส้นใย อุณหภูมิอยูที่ 28-30 องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเติมโต

การบ่มพักเส้นใย

เส้นใยที่เจริญเติบโตในถุงเพาะเห็ด 1 กิโลกรัม เส้นใยใช้ประมาน 30-35 วัน จึงจะเดินเต็มถุงเพาะ เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงแล้วต้องพักบ่มเส้นใยโดยให้เส้นใยสีน้ำตาล โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 80-90 วัน จึงนำไป เปิดดอกได้ โรงพักบ่มเส้นใยควรเป็นโรงเรือนที่่ร่ม โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภูมิอยู่ที่ 38-35 องศาเซลเซียส

การเปิดถุงและการกระตุ้นให้เกิดดอก

1.เปิดจุกประหยัดหรือตัดปากถุงในโรงเรือน ให้ความชื้นโดยการให้น้ำในโรงเรือนและบริเวณก้อนเ ชื้ อให้มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 70-80%

2.ปรับโรงเรือนให้มีสภาพร้อนชื้นอุณหภูมิประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 วัน ดอกเห็ดจะเริ่มงอกออก

3.จากนั้นปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้ลดลงอากาศท่ายเทได้สะดวกความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % มีแสงสว่างปานกลางให้ดอกเห็ดเจริญเติบโตต่อไปในระหว่างให้ผลผลิตแต่ละครั้ง เส้นใยเห็ดบดจะพักตัวประมาณ 5-7 วัน ส่วนเห็ดขอนขาวจะทยอยให้ผลผลิต

โรงเรือนเปิดดอก

โรงเรือนเปิดดอกเห็ดบดควรใกล้ที่มีแสง ผ่านเข้าภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60-70% มีช่องเปิดและปิด

สำหรับอากาศถ่ายเทอาจใช้ตาข่ายพรางแสงมุงหลังคาและด้านข้าง ในฤดูฝนมุงหลังคาทับด้วยหญ้าคาหรือวัสดุกันน้ำ

การเก็บผลผลิต

การเก็บดอกเห็ดในระยะที่ดอกเห็ด มีอายุ 2-3 วันหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 เซนติเมตร เป็นขนาดที่ได้ ราคาดีที่สุดทั้งการบริโภคสดหรือแห้ง ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 100-250กรัมต่อถุง เก็บได้ในระยะเวลา 100-120 วัน

วิธีเพาะเห็ดลม :http://www.youtube.com/watch?v=1bw-mtDu6EE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + = 18