ไม้เศษฐกิจ ที่ควรปลูกไว้ สร้างรายได้ ราคาสูง

0
2116

ไม้เศรษฐกิจ

ไม้แผ่น ไม้แปรรูป เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากเนื้อด้วยการแปรรูปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ บานประตู วงกบ หน้าต่าง ไม้แผ่นปูพื้น เป็นต้น ไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปได้มักเป็นไม้เ นื้ อแข็งที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้น ไป และนิยมนำไม้ที่มีลักษณะของสี และลวดลายที่สวยงามมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ และไม้อื่นๆที่มีเนื้อไม้ และแก่นที่สวยงาม

ไม้เ นื้ อเ ยื่ อ และการใช้สอย เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากไม้ในด้านการนำเยื่อมาทำเป็นประดาษ และนำกิ่งหรือลำต้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เสาค้ำยัน เสาโรงเรือน เป็นต้น

1.ไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นกระดาษ ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถิน ไม้กระถินเทพา ไม้สะเดา เป็นต้น เป็นลักษณะของไม้โตเร็วที่มีเ นื้ อเยื่อ และแก่นไม่แข็งมากนัก

2.ไม้ใช้สอย ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ไผ่ และลำต้นไม้ชนิดอื่นที่มีขนาดลำต้นไม่ใหญ่มากนัก มักนิยมนำไม้โตเร็วชนิดต่างๆมาใช้ประโยชน์ รวมถึงไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีราคาต่อต้นต่ำ

3.ไม้สกัดย า ง และน้ำมันหอมระเหย เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากของเหลวที่เป็นองค์ประกอบของไม้ยืนต้นด้วยการกรีดหรือการสกัด เช่น น้ำยางพารา และน้ำมันหอมระเหยจากต้นกฤษณา เป็นต้น ไม้เศรษฐกิจยืนต้นจำพวกนี้มีลักษณะที่มีย า งหรือน้ำมันหอมรเหยเป็นส่วนประกอบของลำต้นอยู่มาก และมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากไม้ยืนต้นชนิดอื่น

ไม้แผ่นและไม้แปรรูป

1.ไม้สัก

2.ไม้พยุง

3.ไม่ชิงชัน

4.ไม้ประดู่

5.ตะเคียน

6.กระถินเทพา

7. มะค่า

8. เต็ง

9.พะยอม

10.มะฮอกกานี

11.ตะกู

12.สะเดา

13.จามจุรี

14.จำปาป่า

15.แดง

16.มะฮอกกานี

ไม้เ นื้ อเ ยื่ อ และการใช้สอย

1.ยูคาลิปตัส

2.ไม้ไผ่

3.ไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ที่มีอายุน้อย เช่น กระถินเทพา สะเดา เป็นต้น

ไม้สกัดย า งและน้ำมันหอมระเหย

1.ย า งพารา

2.กฤษณา

ทั้งนี้ ไม้เศรษฐกิจบางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง แต่หากการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดชนิดหนึ่งมักมุ่งหวังในด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ แต่ก็มักมีผลประโยชน์พลอยได้อย่างอื่นตามมาด้วย เช่น ไม้ยูคาลิปตัสนิยมปลูกเพื่อขายต้นสำหรับนำมาบดเ ยื่ อทำกระดาษ แต่การตัดไม้ก็สามารถนำกิ่งมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ และสามารถแปรรูปเป็นไม้แผ่นหากลำต้นมีขนาดใหญ่ รวมถึงยังนิยมนำมาเป็นไม้ค้ำยันในงานก่อสร้างด้วยเช่นกัน

แหล่งที่มา https://puechkaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

32 − = 24