เทคนิคการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง ทนแล้งได้ดี ปลุกได้กับดินทุกชนิด

0
2184

หญ้ากินนีสีม่วง (Tanzania/TD58) เป็นพั น ธุ์หญ้าที่ปลูกทั่วไปในประเทศไทย มีลักษณะ ทรงพุ่ม ใบใหญ่เรียว แตกกอเร็ว ลำต้นสีม่วง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพโปรตีนเฉลี่ย 8% สามารถปลูกที่ดอน ทนแล้ง เหมาะสำหรับการตัดหรือปล่อยสั ต ว์แทะเล็มที่ไม่หนัก ปลูกโดยหว่าน 2 กก.ต่อไร่ สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

เทคนิคการปลูกและการดูแลหญ้า

การเตรียมพื้นที่ปลูก

ควรเลือกพื้นที่ปลูกลักษณะเป็นที่ดอน มีความชื้นที่พอเหมาะ ปราศจากวั ช พื ช ไม่ควรเป็นดินทรายจัด ไม่มีร่มเงามากเพื่อให้หญ้าได้รับแสงเต็มที่ และที่สำคัญ ไม่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขั ง ควรเตรียมดินและกำจัดวั ช พื ชอย่างดีโดยไถเตรียมดิน 2-3 ครั้งในฤดูแล้ง และไถพรวนดินอีกครั้งก่อนปลูก เพื่อทำลายต้นกล้าวั ช พื ชที่ขึ้นใหม่ พร้อมทั้งย่อยดินให้ละเอียดร่วนซุย

การปลูก

ไถเตรียมดินตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน อาจใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากนั้นก็ไถพรวนดินให้ละเอียด เมื่อดินมีความชื้นที่เหมาะสมหว่านเ ม ล็ ดพั น ธุ์ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านเ ม ล็ ดให้กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลง ส่วนการปลูกด้วยการเพาะกล้าจะใช้เ ม ล็ ด พั น ธุ์ 1 กิโลกรัม หว่านเ ม ล็ ดตามขนาดแปลง ใช้คราดเกลี่ยดินกลบ รดน้ำให้ชุ่ม เมล็ดจะงอกในช่วง 7-14 วัน เมื่อต้นกล้าสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรหรือมีอายุประมาณ 30 วัน จึงย้ า ยไปปลูกในแปลงที่มีการเตรียมดินแล้วซึ่งสามารถใช้ปลูกได้ในพื้นที่ 2-3 ไร่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูก ควรเริ่มเตรียมดินตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และหว่านเ ม ล็ ดได้ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนดินจะมีความชื้นสูงเหมาะสมต่อการงอกของเ ม ล็ ด

การจัดการดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย

ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น หลังจากหว่านเ ม ล็ ดสองสัปดาห์หรือภายหลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้แล้ว ใส่ปุ๋ยเ ค มีสูตร 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ และควรใส่ปุ๋ยหลังการตัดทุกครั้ง อาจเป็นปุ๋ยเ ค มีหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย

การให้น้ำ

ในช่วงฤดูแล้ง ควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นหญ้ามีความสมบูรณ์ และควรตัดหญ้าทุก 45-60 วัน เพราะช่วงนี้หญ้าจะเจริญเติบโตช้าหากขาดน้ำ ส่วนในฤดูฝนดินมีความชื้นเพียงพอจึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำต้นหญ้า

โ ร คและแ ม ล ง

หญ้าชนิดนี้มีการปลูกในประเทศไทยมานานจึงเริ่มพบปัญหาเรื่องโ ร คและแ ม ล ง ที่พบได้ในพืชตระกูลข้าว เช่น โ ร คใบไหม้ ใบจุด เ พ ลี้ ยต่างๆ เป็นต้น การป้องกันกำจัดควรทำตั้งแต่เริ่มเตรียมดินปลูก

การตัด

หลังจากปลูกหญ้ากินนีสี-ม่วง ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุประมาณ 60 วัน หลังจากนั้นในฤดูฝนสามารถตัดได้ทุก 30-45 วัน ส่วนในฤดูแล้งควรตัดทุก 45-60 วัน เนื่องจากหญ้าจะเจริญเติบโตช้า

การกำจัดวั ช พื ชและบำรุงดิน

ควรกำจัดวั ช พื ชตั้งแต่การเตรียมดินโดยการไถและตากดินอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้วัชพืชต า ยก่อน จากนั้นไถพรวนเพื่อกำจัดต้นกล้าวั ช พื ชให้ละเอียดอีกครั้ง หลังจากปลูกหญ้าในช่วง 3-4 สัปดาห์หากมีวั ช พื ชให้กำจัดครั้งหนึ่งก่อน เมื่อหญ้าขึ้นคลุมดินแล้ววัชพืชอื่นจะขึ้นได้ย า กจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดวั ช พื ชอีก

แหล่งที่มา https://www.ubonforageseeds.com/th/seeds/tanzania/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 4 =