1 ไร่ หายจนด้วยเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง

0
4816

หลักการทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ ทำยังไงให้หายจน พื้นที่ 1 ไร่ มองดูแล้วอาจจะไม่มากนัก สำหรับการทำเกษตรยุคนี้เพราะเน้นปริมาณในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยว แต่สำหรับแนวทางนี้เน้นการวางแผนและการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกโดย อาศัยองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด หลักการวางแผนการบริหารพื้นที่สำหรับเพาะปลูกและเลี้ยงสั ต ว์ เพื่อให้มีพออยู่ พอกิน แบ่งปันจนกระทั่งไปถึงการจำหน่าย ดังนั้นเรามีวิธีการวางแผนดังนี้

1.หลักการวางแผนการปลูกพืช
1.1 พืชระยะสั้น เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ เน้นเก็บไว้ทานในครอบครัว และหากมีจำนวนมากเกินความต้องการ ก็สามารถนำมาขาย เพื่อเป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวัน แต่

เนื่องจากเรามีพื้นที่น้อย จึงต้องวางแผนการปลูก เลือกพั น ธุ์ผักที่เหมาะสมกับฤดูการราคาดี ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า เช่น ถั่วงอก ผักบุ้งจีน กว้างตุ้ง เห็ดนางฟ้า ผักคื่นฉ่าย ผักกาดหอมหรือผักสลัดและนาข้าว เป็นต้น

1.2 พืชระยะกลาง เป็นไม้ผลและผลไม้ระยะกลาง ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล เช่น น้อยหน่า มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น โดยรายได้ส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับชำระหนี้ เป็นเงินออมหรือเป็นทุนในการซื้อเครื่องทุนแรงต่างๆ เช่น ระบบน้ำ หรือเครื่องตัดหญ้า เป็นต้นและด้วยข้อจำกัดของเนื้อที่ เราจึงต้องเน้นทำให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพง เช่น การปลูกมะนาวให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้งก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น เป็นต้น

1.3 พืชระยะยาว เป็นกลุ่มไม้เศรษฐกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์ได้ เช่น สักทอง ย างนา ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้ประดู่ป่า ไม้มะค่าโมง ไม้มะฮอกกานี ไม้พะยูง ไม้ เป็นต้น  ซึ่งช่วงระยะห่างของต้นไม้สามารถใช้เนื้อที่สำหรับปลูกผักและเมื่อต้นไม้ให้ร่มเงาก็จะปลูกพืชที่ชอบร่มเงา เช่น กระชายและพริกไทย เป็นต้น

2. หลัการวางแผนในการเลี้ยงสั ต ว์ มีมากมายหลายชนิด แต่ควรคำนึงถึงประโยชน์ด้านการบริโภคมาเป็นอันดับแรกเพื่อให้มีอาหารบริโภคเป็นประจำทุกวัน ต่อจากนั้นเน้นด้านประโยชน์ที่ได้จากสั ต ว์มาเกื้อกูลพืชที่ปลูกไว้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากร เช่น มูลโคใช้ทำปุ๋ยแก่พืชผักที่เราปลูก รวมไปถึงต้นไม้ต่างๆ เพื่อบำรุงและเสริมธาตุอาหารในดิน

ตัวอย่างสั ต ว์ ที่สามารถเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเสริมสร้างรายได้ เช่น ไก่ไข่ ปลานิล กบ โคขุน จิ้งหรีด ปูนา ไก่ดำ ไก่บ้าน แพะ โคขุนและกระบือ เป็นต้น การเสริมสร้างรายได้อาจเกิดจากการเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่พื้นเมือง กระต่ายดำภูพาน ปลาสวยงาม เป็นต้น

เรียบเรียงโดย: Me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

47 + = 54