ความหมายของตัวเลข 30 : 30 : 30 : 10 ตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพ่อหลวง ร.9

0
5241

ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลัก ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบความลำบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ และบำบัดปัญหาไปได้

หลักการและแนวทางสำคัญ ในการดำเนินงานเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม่ ที่ควรทราบมีดังนี้

1.เป็นระบบการผลิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถ เลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน

2.ต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งทำนาข้าว เพื่อให้มีข้าวพอบริโภคตลอดทั้งปี

3.ต้องมีน้ำสำรองไว้ใช้ ตลอดปี เพื่อการเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งช่วง หรือในฤดูแล้ง

โดยใช้อัตราส่วน 30 ต่อ 30 ต่อ 30 ต่อ 10 ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ไม่ว่าจะมีพื้นที่ถือครอง น้อยกว่าหรือมากกว่า 15 ไร่

การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน คือ

1.การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วย วิธีง่าย ค่อยเป็นค่อย ไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน

2.การรวมพลังกันในรูปแบบกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการการศึกษา สังคม และศา ส น า

3.ติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงินใน ขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้นสำคัญที่สุด ให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 ต่อ 30 ต่อ 30 ต่อ 10

ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้

1.ประชาชนพออยู่พอกิน ในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้

2.ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำ ที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน

3.ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยได้

4.ในกรณีที่เกิดอุท ก ภั ย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก

ความหมายของอัตราส่วน 30 ต่อ 30 ต่อ 30 ต่อ 10

1.ขุดสระเก็บกักน้ำ

พื้นที่ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยงสิ่งต่างๆ และพืชน้ำต่างๆ

2.ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก

พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือจากการบริโภคก็น้ำไปขายได้

3.ปลูกข้าว

พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถพึ่งตนเองได้

4.เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ

พื้นที่ประมาณ 10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสั ต ว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งค อ กเลี้ยงสั ต ว์ เรือนเพาะชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

โดยในการจัดการเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสำคัญ คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ให้สัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะน้ำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

62 + = 64